SB Hukuk

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hayatının önemli unsurlarından olan şirketlerin tüm faaliyetlerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, şirketler hukukunun şirket yöneticileri ve hukuk temsilcileri tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir.

Şirketler Hukuku Nedir?
Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları bulunduran ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen hukuka, şirketler hukuku denmektedir. 

Şirketler hukuku, ticari faaliyetlerde bulunan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri ve sona ermeleri gibi konuları incelemektedir. Şirketler hukuku, ülke ekonomisi ve şahısların iş alanındaki hak kayıplarının korunması adına düzenlemeler içeren en önemli hukuk dallarından biridir.

Şirketler hukuku ayrıca, ticari faaliyetler nedeni ile meydana gelen borçların ya da zararların da nasıl şekilleneceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle nerede ise tüm şirketler, hukuksal işlemlerini şirket avukatı vasıtası ile yürütmektedir.

Şirketler Hukuku Kapsamı Nedir?
Şirketler hukukunun kapsamı çok fazla konuyu içermektedir. Bunların başında ise kıymetli evraklar gelmektedir ve bunlar çek, bono ve poliçe gibi sıralanmaktadır. Ticari faaliyetlerin amacı kâr etmektir, kar etmeyi daha basit ve hızlı şekilde sağlamak için de kıymetli evraklar kullanılmaktadır.

Ticari hayatın daha verimli işlemesini sağlamak için kıymetli evrakların düzenlenmesi, kullanılması, tedavülden kalkması gibi konular da şirketler hukukunun kapsamına girmektedir. Ek olarak şirketler hukukunun kapsamına, şirketlerin kurulmasından, faaliyetlerinin sona ermesine kadar geçen tüm safhalarda yapılan işlemler de girmektedir. 

Şirketlerin hangi tipte kurulacağı kanunla belirlenmektedir ve buna göre;

 • Kolektif şirket
 • Komandit şirket
 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kooperatif şirket tipleri bulunmaktadır.

Bu şirketlerin tümü tüzel kişiliğe sahiptir ve bu şirketleri ilgilendiren konuların nerede ise tamamı, şirketler hukuku kapsamında bulunmaktadır. Şirketler hukukunun çok geniş kapsamı olduğu için, hukuksal işlemlerin yürütülmesi maksadı ile çok sayıda avukat arayan şirketler bulunmaktadır.

Şirketler Hukuku ile İlgili Davalar Nelerdir?
Şirketler hukukunun davalarının çoğu, ticaret hukukundan kaynaklanmaktadır. 

Bu davalardan bazıları şunlardır;

Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası

 • Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası
 • Şirket müdürlüğünden azil davası
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları
 • Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları
 • Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları
 • Şirket yönetim kurulu ve müdürlerinin açacağı tazminat davaları
 • Tasfiye memurlarının açacağı davalar ile tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları
 • Şirketlerin feshi davaları
 • Şirketlerin iflası davaları

Söz konusu davaların yürütülmesi için, şirketler hukuku avukatı İstanbul başlığı ile yapılan aramalarda, bu davalarda hizmet vermiş avukatlar seçilmelidir.

Whatsapp Destek